+421 903 165 076 belka@belka.sk

Kontaktujte nás

Office

Poľnohospodárska 36
821 07 Bratislava


+421-903-165 076


belka@belka.sk

Rodinné právo

Ako súčasť občianskeho práva upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi manželmi, medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny.

Ochránime záujmy klienta pri rozvode, aktívne sa spolupodieľame na zabezpečení maloletých detí do starostlivosti klienta a sme aktívny pri akejkoľvek úprave výživného. Za týmto účelom zabezpečíme kompletný právny servis pri riešení a vysporiadaní sporov partnerov a ich majetkové požiadavky po ukončení vzťahu.

Poskytujeme poradenstvo pri úprave styku s maloletým dieťaťom, adopcii dieťaťa, vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov; pri úprave výživného pre maloleté dieťa, rozvedeného manžela po rozvode a pod.

Určovanie výživného za minulé obdobie

Pri určovaní výživného za minulé obdobie súd zisťuje, aké boli konkrétne schopnosti, možnosti, zárobkové pomery povinného, potreby dieťaťa, prihliada na už poskytnuté plnenia, poskytovanie bývania, osobnej starostlivosti a hodnotí aj ďalšie zákonné kritériá. Zákonná podmienka existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spätné priznanie výživného vyplýva okrem iného zo snahy o zamedzenie špekulácií a zneužívania možnosti priznávať výživné pre maloleté dieťa. Sprísňujúca úprava od oprávnených vyžaduje zodpovedný a včasný prístup k riešeniu tejto otázky, t. j. aby návrh na určenie výživného podávali bez zbytočného odkladu pri naplnení zákonných podmienok. Pokiaľ však z určitých dôvodov, ktoré možno posúdiť ako výnimočné, účastníci žiadajú o určenie výživného s časovým odstupom a v ich konaní nemožno vidieť snahu o zneužívanie tohto inštitútu, súd môže výživné priznať aj spätne. Dôvody hodné osobitného zreteľa bude treba posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu.

Striedavá starostlivosť

Striedavú osobnú starostlivosť zaraďujeme do škály porozvodových modelov starostlivosti o maloletých. Podstatou tohto inštitútu je striedavá zmena bydliska dieťaťa v stanovených časových intervaloch. Dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti teda žije určitý časový úsek s jedným rodičom, v rámci tohto času je v jeho osobnej starostlivosti, a určitý časový úsek je v osobnej starostlivosti druhého rodiča. Rozsah výkonu rodičovskej autority po rozvode manželov určia rodičia v rámci súkromnej dohody alebo ho určí autoritatívne súd.

Rozsah styku rodiča s dieťaťom

Ak súd rozhoduje o úprave styku rodičov s dieťaťom, musí zohľadniť tú skutočnosť, že obidvaja rodičia majú právo na osobnú starostlivosť o dieťa zásadne v rovnakej miere, tomu zodpovedá aj právo dieťaťa na starostlivosť obidvoch rodičov. Ak teda súd zverí dieťa dieťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, potom by malo byť dieťaťu umožnené stýkať sa s druhým rodičom v takej miere, aby bola táto zásada čo najviac naplnená.