+421 903 165 076 belka@belka.sk

Rodinné právo

Dohody i súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery, resp. ak sa podstatne zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a trvanie dávok, pričom zmena rozsudku je prípustná od času, keď došlo k zmene pomerov. Hmotno-právnou podmienkou pre zmenu predchádzajúceho súdneho rozhodnutia je zmena pomerov na strane rodičov- zmena príjmov, na strane detí zvýšenie požiadavok z dôvodu vyššieho veku a pod.