+421 903 165 076 belka@belka.sk

Občianske právo

Upravuje právo vo vzťahu k občanovi (osobné a osobnostné práva), najmä rodinné právo, vlastnícke právo, dedičské a záväzkové právo. Vzťahy v občianskom práve sú výsledkom slobodnej vôle.

Rodinné právo

Ako súčasť občianskeho práva upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi manželmi, medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny.

Trestné právo

Poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia.