+421 903 165 076 belka@belka.sk

Kontaktujte nás


Office
Poľnohospodárska 36
821 07 Bratislava


+421- 903- 165 076


belka@belka.sk

Občianske právo

Upravuje právo vo vzťahu k občanovi (osobné a osobnostné práva), najmä rodinné právo, vlastnícke právo, dedičské a záväzkové právo. Vzťahy v občianskom práve sú výsledkom slobodnej vôle.

V oblasti občianskeho práva poskytujeme úplný právny servis zameraný na ochranu majetku klienta, vymožiteľnosť práva k rôznym majetkovým vzťahom, sme nápomocní pri riešení „susedských“ sporov a právne zastupujeme klientov pred všetkými súdmi a orgánmi štátnej správy.

Dôležitosť dôvodu pre odročenie hlavného pojednávania

Žiadosť o odročenie pojednávania je podložená dôležitým dôvodom vtedy, ak právny zástupca účastníka tvrdí také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom k svojej povahe spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní súdu ospravedlniť. Dôležitosť dôvodu, ktorým je odôvodňovaná takáto žiadosť, skúma súd z hľadiska preukázania v žiadosti tvrdenej skutočnosti. Pokiaľ táto skutočnosť nie je v čase rozhodovania súdu o žiadosti o odročenie hodnoverne preukázaná, zostáva žiadosť účastníka konania a v nej uvádzaný dôležitý dôvod iba v rovine nepodložených tvrdení.

Vydedenie zákonného dediča

Vydedenie je inštitút upravený v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „OZ“), ktorý poručiteľovi umožňuje, aby z dedenia vylúčil alebo obmedzil rozsah dedenia svojho potomka – inak neopomenuteľného dediča Takáto vôľa poručiteľa musí byť podľa ustanovenia § 469a ods. 2 OZ v listine o vydedení výslovne uvedená. Pre platné vydedenie nemôže poručiteľ postupovať svojvoľne, ale musia byť presne dodržané zákonné podmienky.